నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను Translate In English (2023)

1. What does "నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను" (Nēnu ninnu ...

 • What does నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను (Nēnu ninnu prēmistunnānu) mean in Telugu? English Translation. I love you.

 • English words for నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను include l love you, I deeply love you, I love you all, I love you deeply, I love you goodbye and I love you sweetheart. Find more Telugu words at wordhippo.com!

2. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను in English with examples - MyMemory

 • English. i love it when you call me senorita. i wish i could pretend i didn't need you i wish. Last Update: 2023-06-27. Usage Frequency: 1. Quality:.

 • Contextual translation of "నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను" into English. Human translations with examples: i love u, love u daa, but i dont love u, because i love you.

3. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను - In Different Languages

 • We hope this will help you in learning languages. Here is నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను meaning in English: I love you. I ...

 • Learn నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను in English translation and other related translations from Telugu to English. Discover నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను meaning and improve your English skills!

4. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను‎ (Telugu): meaning, translation - WordSense

 • We answer the questions: What does నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను‎ mean in English? What is the translation of నేను నిన్ను ...

 • Our systems have detected unusual traffic from your computer network. To continue using Wordsense, type the numbers into the box. It's how we know you're a human, not a robot. This website uses cookies.

5. FREE Telugu to English Translation - Hindi Typing

 • నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను - (Nenu ninnu premistunnanu). I Love you. స్వాగతం - (Svagatam). Welcome. హలో - (Halo). Hello.

 • Online Telugu to English Translation Software - Official Telugu Site for Translating Telugu to English for FREE.

6. How to pronounce నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను in Telugu

 • How to say నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను in Telugu? Pronunciation of నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను with 1 audio pronunciation and more for నేను నిన్ను ...

 • How to say నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను in Telugu? Pronunciation of నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను with 1 audio pronunciation and more for నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను.

7. "నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను దేవకన్య. ~ Nenu ninnu premistunnanu ...

 • English: I love you Angel · Hindi: · Tamil: · Kannada: · Marathi: · Malayalam: · Türkçe: · Arabic: · German:.

 • "నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను దేవకన్య. ~ Nenu ninnu premistunnanu Devakanya" meaning in English, Hindi, Tamil, Kannada, Malayalam, Arabic, and more language. Telugu Dictionary with Aηgєℓ image by.#Angelsisters ☺☺☺

8. ప్రేమిస్తున్నాను (Premistunnānu) Meaning in English - Tr-ex

 • ఎందుకంటే నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను, ఎందుకు ఉండవు? నువ్వు మరొకరి ప్రేమలో ఉన్నావు. 14124164.

 • translations in context of "ప్రేమిస్తున్నాను" in telugu-english. నేను నా కుమార్తెను ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాను, ఆమెకి ఇంత మంచి గొంతు ఉందని నేను ఎన్నడూ అనుకోలేదు. - I never thought she had much of a voice. Much as I love my daughter.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated: 06/11/2023

Views: 5843

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.